ทปอ.ขอความร่วมมือทุกโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติตามประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  วันที่ 16 ต.ค. 2562 - วันที่ 16 ต.ค. 2563
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 10 ต.ค. 2562 - วันที่ 24 ต.ค. 2562
ตำแหน่งงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  วันที่ 1 ต.ค. 2562 - วันที่ 31 ต.ค. 2562
ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 7 ต.ค. 2562 - วันที่ 30 พ.ย. 2562
ทุนการศึกษา ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562  วันที่ 1 ต.ค. 2562 - วันที่ 21 ต.ค. 2562
ทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ  วันที่ 1 ต.ค. 2562 - วันที่ 21 ต.ค. 2562
ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าหอพักกองกิจการนิสิต ภาคปลาย/2562  วันที่ 30 ก.ย. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2562
กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (หอพักเทา-ทอง1 , หอพักเทา-ทอง 2 , หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4)  วันที่ 12 ก.ย. 2562 - วันที่ 1 ธ.ค. 2562


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  วันที่ 11 ต.ค. 2562 - วันที่ 15 ต.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  วันที่ 17 ก.ย. 2562 - วันที่ 17 ก.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  วันที่ 9 ก.ค. 2562 - วันที่ 9 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  วันที่ 14 มิ.ย. 2562 - วันที่ 15 มิ.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  วันที่ 22 พ.ค. 2562 - วันที่ 20 พ.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  วันที่ 18 เม.ย. 2562 - วันที่ 17 เม.ย. 2563

คลิปกิจกรรม