ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62   ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62   กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  

ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ ๒) ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ เข้าลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 8 ส.ค. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
การคัดสำเนาทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยและการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย  วันที่ 8 ส.ค. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2568
ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ ๑) ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ เข้าลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 8 ส.ค. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (1ส.ค.๒๕๖๑-1ส.ค.๒๕๖๒)  วันที่ 7 ส.ค. 2562 - วันที่ 11 ก.ย. 2562
รับสมัครนิสิตคัดเลือกเข้าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 6 ส.ค. 2562 - วันที่ 30 ส.ค. 2562
การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 5 ส.ค. 2562 - วันที่ 30 ส.ค. 2562
การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 2 ส.ค. 2562 - วันที่ 29 ต.ค. 2562
ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  วันที่ 1 ส.ค. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  วันที่ 9 ก.ค. 2562 - วันที่ 9 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  วันที่ 14 มิ.ย. 2562 - วันที่ 15 มิ.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  วันที่ 22 พ.ค. 2562 - วันที่ 20 พ.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  วันที่ 18 เม.ย. 2562 - วันที่ 17 เม.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒  วันที่ 20 มี.ค. 2562 - วันที่ 1 ม.ค. 2563

คลิปกิจกรรม