เอกสารความรู้ประกอบการบริจาคโลหิต

ลำดับ เอกสารแนบ
1  คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต
2  ข้อควรปฏิบัติก่อนบริจาคโลหิต
3  ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
4  ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต