หอพักนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567      วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:40
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขอรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้า ภาคฤดูร้อน 2566      วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566      วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 07:07
     ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี      วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 09:31
     ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง อัตราค่าวัสดุและครุภัณฑ์ภายในหอพักของกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566      วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 15:53
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2567      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:59
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:52
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566      วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09:40
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้า ภาคต้น 2566      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:38
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566      วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 16:50
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2566      วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 16:27
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการปิดหอพัก ภาคต้น 2566 และการเปิด-ปิดหอพัก ภาคปลาย 2566      วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14:33
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผู้ปฏิบัติงาน      วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 20:38
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าบริการหอพัก      วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 20:33
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้า ภาคฤดูร้อน 2565      วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคต้น 2566      วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:08
     ประกาศรายชื่อนิสิตจองหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565      วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 19:54
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565      วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09:25
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565      วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 11:05
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการปิด-เปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2565      วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:58
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขยายเวลากำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565      วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:49
     ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าบริการหอพัก พ.ศ. 2565      วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09:00
     ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง กำหนดเวลาการเปิด-ปิดหอพัก      วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:33
     ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจบัตรประจำตัวนิสิตหอพัก      วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:20
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:19