กิจกรรมนิสิต

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     แบบขอความอนุเคราะห์หนังสือราชการ      วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:18
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต      วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13:34
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต      วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 16:48
     เอกสารการจัดโครงการกิจกรรม      วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 14:12
     เอกสารเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าบำรุงกิจกรรม ค่าบำรุงกีฬา      วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13:56
     เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญายืมเงิน      วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13:37
     แบบฟอร์มการจัดตั้ง/ต่ออายุชมรมกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13:22
     แบบคำร้องขอลงนามหนังสือขออนุญาตหยุดเรียน      วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14:36
     เอกสารเล่มข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม      วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 15:23