กองกิจการนิสิต » ผู้บริหาร

   รายชื่อผู้บริหาร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา นาคปฐม
ตำแหน่ง  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2545
   
 
อาจารย์พงศธร แก้วมณี
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2547
   
 
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
อีเมล  kanoknat@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2539