กำหนดการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2563

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่
1

  9 มกราคม พ.ศ. 2563 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
2

  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
3

  12 มีนาคม พ.ศ. 2563 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
4

  23 เมษายน พ.ศ. 2563 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
5

  6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
6

  10 กันยายน พ.ศ. 2563 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
7

  24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

คำแนะนำก่อนและหลังบริจาคโลหิต
  ๑. อายุระหว่าง ๑๗-๗๐ ปี บริบูรณ์
      (บริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน ๕๕ ปี , อายุ ๑๗ ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง)
  ๒. น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป และสุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
  ๓. นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง และเข้านอนก่อนเที่ยงคืน
  ๔. ควรดื่มน้ำ ๓-๔ แก้ว และรับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตจะช่วยลดและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆ ได้
  ๕. งดอาหารที่มีไขมันสูงก่อนมื้อบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ
  ๖. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง และงดดื่มแอลกอฮอล์ ๒๔ ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต
  ๗. งดออกกำลังกายที่เสียเหงื่อมาก ทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต โทร. ๒๕๔๔
  Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/