กำหนดการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่
1

  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 09.00 - 15.00 น. ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
2

  21 มีนาคม พ.ศ. 2567 09.00 - 15.00 น. ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
3

  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 09.00 - 15.00 น. ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
4

  5 กันยายน พ.ศ. 2567 09.00 - 15.00 น. ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
5

  10 ตุลาคม พ.ศ. 2567 09.00 - 15.00 น. ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
6

  14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 09.00 - 15.00 น. ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
7

  19 ธันวาคม พ.ศ. 2567 09.00 - 15.00 น. ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

คำแนะนำก่อนและหลังบริจาคโลหิต
  ๑. อายุระหว่าง ๑๗-๗๐ ปี บริบูรณ์
      (บริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน ๕๕ ปี , อายุ ๑๗ ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง)
  ๒. น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป และสุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
  ๓. นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง และเข้านอนก่อนเที่ยงคืน
  ๔. ควรดื่มน้ำ ๓-๔ แก้ว และรับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตจะช่วยลดและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆ ได้
  ๕. งดอาหารที่มีไขมันสูงก่อนมื้อบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ
  ๖. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง และงดดื่มแอลกอฮอล์ ๒๔ ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต
  ๗. งดออกกำลังกายที่เสียเหงื่อมาก ทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต โทร. ๒๕๔๔
  Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/