วินัยนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:02
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:44
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการอุทธรณ์      วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:21
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต เพื่อรับการคืนคะแนนความประพฤติ      วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:20
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต      วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:19
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓      วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10:09
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:30