กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:46
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕      วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 16:06
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓      วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15:01
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑      วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14:17
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒      วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14:15