ประกันอุบัติเหตุ

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     แอปพลิเคชั่น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กรณีรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๗)      วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15:17
     ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๗      วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 11:18
     แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (กรณีรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๗)      วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 11:12
     รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กรณีรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๗)      วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 11:10
     ผลประโยชน์ประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ (ระยะเวลาความคุ้มครอง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)      วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09:14
     รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) (ประกันสุขภาพระยะเวลาความคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)      วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09:10
     แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ      วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09:07
     Q&A คำถามที่พบบ่อย? เรื่องประกันอุบัติเหตุนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10:55
     ขั้นตอนการเรียกดูบัตรประกันอุบัติเหตุอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)      วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15:38
     ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖      วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10:46
     แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (กรณีรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๖)      วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10:45
     รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กรณีรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๖)      วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10:41