กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา      วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:14
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗      วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:29
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗      วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:27
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗      วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:23
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗      วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 15:42
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗      วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 15:40
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗      วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09:37
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗      วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09:36
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขอใช้บริการสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต      วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 11:00
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๖      วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 10:49
     ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๖      วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14:19
     ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖      วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14:18
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖      วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 15:12
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบำรุงกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖      วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 15:10
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖      วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดสรรเงินค่าบำรุงกีฬาที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖      วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14:54
     ประกาศเจตนารมณ์ "การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ "      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:47
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การบันทึกและการออกใบรับรองกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐      วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:13
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรมนิสิต หน่วยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต และชมรมกิจกรรม)      วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13:36
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:15
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต เพื่อการจัดกิจกรรม (ฉบับที่ ๑)      วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:15
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรมนิสิต หน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16:42
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการกิจกรรมนิสิต      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09:57
     ระเบียบว่าด้วยเรื่องค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬา      วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:46
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 16:46
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชมรมกิจกรรม (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:58
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กลุ่มนิสิต (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:56
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต(ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:50
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย      วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๖      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:09
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติการยืมพัสดุของกองกิจการนิสิต      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 15:55
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิต และการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชมรม      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:52