กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 12:16
     ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๒๙๙/๒๕๖๓ เกี่ยวกับการเลื่อนจัดกิจกรรมของหน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 17:59
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมของหน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13:15
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:15
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรม หน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๑)      วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:05
     การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต เพื่อการจัดกิจกรรม (ฉบับที่ ๑)      วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:15
     ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต      วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13:39
     งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:58
     งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:52
     การจัดสรรเงินค่าบำรุงกีฬาที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:45
     การจัดสรรเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:42
     งบประมาณค่าบำรุงกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:33
     งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:29
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:41
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:40
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:29
     แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:24
     งดจัดกิจกรรมของหน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16:45
     การขออนุญาตจัดกิจกรรมนิสิต หน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16:42
     การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต เพื่อการจัดกิจกรรม      วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16:38
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:55
     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:54
     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:53
     คำสั่งแต่งตั้งสมาชิกสภานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:24
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:23
     งดการจัดกิจกรรมก่อนสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13:28
     งดการจัดกิจกรรมก่อนสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13:27
     การจัดสรรเงินค่าบำรุงกีฬาที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10:32
     การจัดสรรเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10:30
     การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14:34
     การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกีฬาที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14:33
     นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:26
     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:23
     ประกาศงบประมาณค่าบำรุงกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14:54
     ประกาศงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14:53
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ฯ      วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:38
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งดจัดกิจกรรมก่อนสอบ      วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการกิจกรรมนิสิต      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09:57
     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:44
     ระเบียบว่าด้วยเรื่องค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬา      วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:46
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 16:46
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชมรมกิจกรรม (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:58
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กลุ่มนิสิต (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:56
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต(ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:50
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิตเพื่อการจัดกิจกรรมของนิสิต      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:27
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย      วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิตนอกสถานศึกษา      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:14
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:09
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติการยืมพัสดุของกองกิจการนิสิต      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 15:55
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:08
     มาตราการการพานิสิตไปนอกสถานศึกษา      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:08
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิต และการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชมรม      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:52