ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้เรียน ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (นิสิตพิการ)      วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09:41
     แผนการรับบริการเฉพาะบุคคล      วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 08:50
     แบบฟอร์มขอรับบริการผลิตอักษรเบรลล์      วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 08:49
     แบบฟอร์มขอรับบริการจัดสอบนิสิตพิการ      วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 08:49
     แบบฟอร์มขอรับบริการขยายตัวอักษร      วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 08:47