คณะกรรมการประจำเรื่อง

                    คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับนิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะอนุกรรมการดำเนินการสร้างเสริมนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการอุทธรณ์
                    คณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
                    คณะกรรมการจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี
                    คณะกรรมการยกร่างแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิต
                    คณะทำงานดำเนินการรวบรวม เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (Photo Book)
                    คณะทำงานดำเนินการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
                    คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะทำงานยกร่างระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวข้องกับกิจการนิสิต
                    คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต
                    คณะกรรมการเครือข่ายด้านการสร้งเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการ TUN - HPN มหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
                    คณะทำงานสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
                    คณะกรรมการดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองกิจการนิสิต ปี ๒๕๖๖
                    คณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต
                    คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลนิสิตที่ต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและการจ้างงาน
                    คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
                    คณะกรรมการวินัยนิสิต ระดับมหาวิทยาลัย
                    คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกิจการนิสิต
                    คณะอนุกรรมการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่ เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
                    คณะกรรมการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
                    คณะดำเนินงานจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗