คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

งาน 
คำถามที่ถามบ่อย
 
    

งาน » กยศ./กรอ.
  คำถามที่ 1 สำเนาผลการศึกษาที่ต้องส่งพร้อมเอกสารในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต้องใช้ของปีไหน
  คำตอบ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาชั้นปี ๒-๕ ให้ใช้สำเนาผลการเรียนของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดย Print ผลการเรียนออกมาจากระบบงานทะเบียนและสถิตินิสิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้ใช้สำเนาผลการเรียนจากสถาบันเดิม (ปพ. ๑ ทั้ง ๖ ภาคเรียน) และนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ให้ใช้สำเนาผลการเรียนจากสถาบันเดิม
 
  คำถามที่ 2 ในระบบ e-Studentloan ยังไม่สามารถบันทึกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๑ ได้ แล้วต้องดำเนินการอย่างไร
  คำตอบ เอกสารที่นิสิตจะต้องเตรียมมาส่งภายในวันที่ ๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น จะมีเอกสารประกอบทั้งหมด ๑๙ รายการคะ ยกเว้นเอกสารายการที่ ๑ แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินจากระบบ e-Studentloan โดยให้นิสิตติดตามดูประกาศช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ในส่วนของการส่งเอกสารรายการที่ ๑ เพิ่มเติมคะ
 
  คำถามที่ 3 ในกรณีที่ผลการเรียนของภาคเรียนที่ ๑ ไม่ถึง ๑.๗๕ สามารถส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้หรือไม่
  คำตอบ ณ ตอนที่นิสิตส่งเอกสารทั้งหมดมาในเดือนนี้เจ้าหน้าที่จะรับเอกสารทั้งหมดของนิสิตไว้ก่อน และจะทำการตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตทุกคนอีกครั้ง โดยจะตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยทุกภาคเรียน (GPA รวม) หาก GPA รวมของนิสิตต่ำกว่า ๒.๐๐ แต่ไม่ต่ำกว่า ๑.๗๕ นิสิตจะกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น แต่ถ้าผลการเรียน (GPA รวม) ต่ำกว่า ๑.๗๕ จะไม่ได้สิทธิ์กู้ยืมทันทีคะ
 
  คำถามที่ 4 ในกรณีที่บัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้หมดอายุ ควรทำอย่างไร
  คำตอบ สำหรับบัตรประจำตัวข้าราชการที่หมดอายุแล้วไม่สามารถใช้ได้คะ ต้องสอบถามผู้รับรองรายได้ว่าทำบัตรใหม่หรือยัง ในกรณีที่ผู้รับรองรายได้ยังไม่ได้ดำเนินการทำบัตรใหม่ ให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับรองรายได้ออกหนังสือรับรองมาให้พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่หมดอายุด้วยคะ
 
  คำถามที่ 5 ในกรณีที่ผู้รับรองรายได้เป็นข้าราชการระดับ ๕ แล้ว แต่บัตรประจำตัวข้าราชการยังเป็นระดับ ๔ อยู่ควรทำอย่างไร
  คำตอบ สำหรับบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังเป็นตำแหน่งเดิม(ระดับ ๔) ไม่สามารถใช้ได้ ต้องสอบถามผู้รับรองรายได้ว่าทำบัตรใหม่หรือยัง ในกรณีที่ผู้รับรองรายได้ยังไม่ได้ดำเนินการทำบัตรใหม่ ให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับรองรายได้ออกหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งใหม่หรือการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่มาให้คะ