<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิตเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสาธารณะ
  ระยะเวลา 29 ส.ค. 2562 - 12 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์วิทย์-เทคโน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ระยะเวลา 25 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา (รุ่นที่ 4)
  ระยะเวลา 16 ก.พ. 2562 - 30 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ระยะเวลา 8 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1439 | 1.26MB