กยศ./กรอ. »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖      วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 15:50
     ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นหรือผ่อนผันลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะราย พ.ศ. 2562      วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 17:00
     ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร      วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16:57
     พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566      วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16:55
     ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องการกำหนดหน้าที่ วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 23:25
     พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐      วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 22:49
     ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 22:48
     ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2555      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:15
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:12
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:11
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:09
     ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:44
     ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:43
     ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:42
     ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:41
     ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:36
     ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:36
     ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจให้บอกเลิกสัญญากู้ยืม และเรียกเงินกู้ยืมคืน      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:31
     ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:29