ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี  วันที่ 20 ก.ย. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมเกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 17 ก.ย. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ประจำปีการศึกษา 2564  วันที่ 13 ก.ย. 2564 - วันที่ 27 ก.ย. 2564
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  วันที่ 27 ส.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 16 ส.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  วันที่ 16 ก.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
แก้ไขคณะ/สาขาวิชาตามบัญชีเอกสารแนบท้ายของประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 8 ก.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 2 ก.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม