ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62   ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62   กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒   กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักนิสิต ปี 2562  

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ปีการศึกษา 2562  วันที่ 12 ก.ค. 2562 - วันที่ 30 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2562  วันที่ 12 ก.ค. 2562 - วันที่ 30 ส.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562  วันที่ 4 ก.ค. 2562 - วันที่ 20 ส.ค. 2562
รับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2562  วันที่ 2 ก.ค. 2562 - วันที่ 27 ก.ค. 2562
ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่ 1 ก.ค. 2562 - วันที่ 31 ก.ค. 2562
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ประเภท ผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ๑/๒๕๖๒  วันที่ 26 มิ.ย. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 26 มิ.ย. 2562 - วันที่ 15 ส.ค. 2562
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 21 มิ.ย. 2562 - วันที่ 7 ส.ค. 2562


ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม