ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖)  วันที่ 19 ส.ค. 2565 - วันที่ 2 ก.ย. 2565
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕)  วันที่ 16 ส.ค. 2565 - วันที่ 5 ก.ย. 2565
ขยายระยะเวลาการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 10 ส.ค. 2565 - วันที่ 9 ก.ย. 2565
รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ  วันที่ 2 ส.ค. 2565 - วันที่ 31 ส.ค. 2565
ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  วันที่ 1 ส.ค. 2565 - วันที่ 31 ส.ค. 2565
ทุนการศึกษามูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ปีการศึกษา 2565  วันที่ 25 ก.ค. 2565 - วันที่ 7 ต.ค. 2565
ทุนการศึกษา โครงการ คมส่งฝัน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  วันที่ 25 ก.ค. 2565 - วันที่ 22 ส.ค. 2565
การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 25 ก.ค. 2565 - วันที่ 26 ส.ค. 2565


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม