งานหอพักนิสิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานหอพักนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา  วันที่ 16 พ.ค. 2565 - วันที่ 23 พ.ค. 2565
ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  วันที่ 1 พ.ค. 2565 - วันที่ 31 พ.ค. 2565
การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  วันที่ 26 เม.ย. 2565 - วันที่ 15 ก.ค. 2565
ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ 11 เม.ย. 2565 - วันที่ 27 ต.ค. 2566
กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และภาคต้น ปีการศึกษา 2565  วันที่ 12 มี.ค. 2565 - วันที่ 24 มิ.ย. 2565
การจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 หอพักนิสิต  วันที่ 12 มี.ค. 2565 - วันที่ 19 มิ.ย. 2565
แนวปฏิบัติการเข้าพักและการจองหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  วันที่ 12 มี.ค. 2565 - วันที่ 19 มิ.ย. 2565
ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 16 มี.ค. 2564 - วันที่ 31 ธ.ค. 2565


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๔  วันที่ 16 ธ.ค. 2564 - วันที่ 22 ธ.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๔  วันที่ 25 พ.ย. 2564 - วันที่ 24 พ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๔  วันที่ 19 ส.ค. 2564 - วันที่ 18 ส.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕  วันที่ 17 มี.ค. 2565 - วันที่ 23 มี.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕  วันที่ 27 ม.ค. 2565 - วันที่ 26 ม.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๔  วันที่ 28 ต.ค. 2564 - วันที่ 27 ต.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๔  วันที่ 20 พ.ค. 2564 - วันที่ 26 พ.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๔  วันที่ 22 ก.ค. 2564 - วันที่ 21 ก.ค. 2565

คลิปกิจกรรม