ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลัก" รุ่นที่ ๒/๖๒  วันที่ 27 พ.ค. 2562 - วันที่ 30 มิ.ย. 2562
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก (กรอ.เดิม) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 23 พ.ค. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 22 พ.ค. 2562 - วันที่ 15 ส.ค. 2562
ปฏิทินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 3 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 16 พ.ค. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2562
การขอรับเงินค่าไฟฟ้า ห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  วันที่ 11 พ.ค. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
เปิดจองพร้อมชำระเงินค่าหอพัก (โครงการหอพักเทา-ทอง) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2  วันที่ 11 พ.ค. 2562 - วันที่ 31 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) เข้าลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 1 พ.ค. 2562 - วันที่ 31 พ.ค. 2562
ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  วันที่ 1 พ.ค. 2562 - วันที่ 31 พ.ค. 2562


ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม