ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  วันที่ 15 ม.ค. 2563 - วันที่ 31 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่2) ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 9 ม.ค. 2563 - วันที่ 30 ม.ค. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอดุมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 8 ม.ค. 2563 - วันที่ 31 ม.ค. 2563
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ขอยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1  วันที่ 24 ธ.ค. 2562 - วันที่ 30 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒ (กรอ.เดิม) เข้าลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 20 ธ.ค. 2562 - วันที่ 31 ม.ค. 2563
ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปี2562  วันที่ 6 ธ.ค. 2562 - วันที่ 20 ก.พ. 2563
การรับเงินค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (โครงการหอพักเทาทอง)  วันที่ 20 พ.ย. 2562 - วันที่ 29 ก.พ. 2563
ทปอ.ขอความร่วมมือทุกโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติตามประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  วันที่ 16 ต.ค. 2562 - วันที่ 16 ต.ค. 2563


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓  วันที่ 21 ม.ค. 2563 - วันที่ 21 ม.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  วันที่ 21 พ.ย. 2562 - วันที่ 19 พ.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๒  วันที่ 17 ธ.ค. 2562 - วันที่ 17 ธ.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  วันที่ 11 ต.ค. 2562 - วันที่ 15 ต.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  วันที่ 17 ก.ย. 2562 - วันที่ 17 ก.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  วันที่ 9 ก.ค. 2562 - วันที่ 9 ก.ค. 2563

คลิปกิจกรรม