ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) เข้าลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 12 ธ.ค. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) กลุ่มปัจฉิมนิเทศ เพื่อเข้าปัจฉิมนิเทศและลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 12 ธ.ค. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2562
ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปี2562  วันที่ 6 ธ.ค. 2562 - วันที่ 20 ก.พ. 2563
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 6 ธ.ค. 2562 - วันที่ 18 ธ.ค. 2562
ทุนการศึกษา "มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล" ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่ 4 ธ.ค. 2562 - วันที่ 20 ธ.ค. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 27 พ.ย. 2562 - วันที่ 27 ธ.ค. 2562
การรับเงินค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (โครงการหอพักเทาทอง)  วันที่ 20 พ.ย. 2562 - วันที่ 29 ก.พ. 2563
กำหนดการยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๖๒  วันที่ 20 พ.ย. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2562


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  วันที่ 11 ต.ค. 2562 - วันที่ 15 ต.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  วันที่ 17 ก.ย. 2562 - วันที่ 17 ก.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  วันที่ 9 ก.ค. 2562 - วันที่ 9 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  วันที่ 14 มิ.ย. 2562 - วันที่ 15 มิ.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  วันที่ 22 พ.ค. 2562 - วันที่ 20 พ.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  วันที่ 18 เม.ย. 2562 - วันที่ 17 เม.ย. 2563

คลิปกิจกรรม