รับสมัครนิสิตทำงาน part-time (เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)  วันที่ 17 ก.ย. 2562 - วันที่ 30 ก.ย. 2562
ตำแหน่งงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  วันที่ 1 ก.ย. 2562 - วันที่ 30 ก.ย. 2562
กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (หอพักเทา-ทอง1 , หอพักเทา-ทอง 2 , หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4)  วันที่ 12 ก.ย. 2562 - วันที่ 1 ธ.ค. 2562
ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563  วันที่ 11 ก.ย. 2562 - วันที่ 30 ก.ย. 2562
ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2562  วันที่ 11 ก.ย. 2562 - วันที่ 31 ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อ การพัฒนาประเทศ (กรอ.) เข้าร  วันที่ 4 ก.ย. 2562 - วันที่ 15 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.)เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 4 ก.ย. 2562 - วันที่ 15 ต.ค. 2562
การคัดสำเนาทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยและการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย  วันที่ 8 ส.ค. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2568


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  วันที่ 17 ก.ย. 2562 - วันที่ 17 ก.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  วันที่ 9 ก.ค. 2562 - วันที่ 9 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  วันที่ 14 มิ.ย. 2562 - วันที่ 15 มิ.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  วันที่ 22 พ.ค. 2562 - วันที่ 20 พ.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  วันที่ 18 เม.ย. 2562 - วันที่ 17 เม.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒  วันที่ 20 มี.ค. 2562 - วันที่ 1 ม.ค. 2563

คลิปกิจกรรม