การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้า) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ชื่อประชาสัมพันธ์  การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้า) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้า) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ขอให้นิสิตดำเนินการ ดังนี้
1. ให้นิสิตกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก
(ค่าไฟฟ้า) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (ออนไลน์) ผ่านทางลิงก์ https://bit.ly/refund2-66
2. แนบเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนฯ จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ไม่หมดอายุ (ถ่ายเฉพาะหน้าบัตร)
2.3 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิต ประเภทออมทรัพย์
ถ่ายเอกสารข้อ 2.1 , 2.2 และ 2.3 ให้อยู่หน้าเดียวกัน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
3. ส่งเอกสารในข้อ 2. (เลือกส่งด้วยตนเองหรือส่งผ่านไปรษณีย์)
- ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต
ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
- ส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ ได้ทุกบริษัทขนส่ง จ่าหน้าซองถึง
สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
----------------------------------------------------------

- กำหนดการยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567
ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เท่านั้น
หากพ้นกำหนดการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าบุคคลนั้น
ไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

- นิสิตตรวจสอบยอดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม หน่วยค่าสาธารณูปโภค
โทร. 0 3810 2222 ต่อ 1513
URL https://bit.ly/refund2-66
ผู้ประกาศ เนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 16:34
เอกสารแนบ    ใบติดหน้าซองเอกสารการรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 สำหรับส่งไปรษณีย์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 เม.ย. 67
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า - นักเรียนหญิง โครงการวมว.   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 เม.ย. 67
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า - นักเรียนชาย โครงการวมว.   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 เม.ย. 67
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า - นิสิตทุน คณะพยาบาลศาสตร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 เม.ย. 67
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า - หอพักเทา-ทอง 4   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 เม.ย. 67
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า - หอพักเทา-ทอง 3   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 เม.ย. 67
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า - หอพักเทา-ทอง 2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 เม.ย. 67
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า - หอพักเทา-ทอง 1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 เม.ย. 67
   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาฯ การรับเงินคงเหลือค่าไฟ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 เม.ย. 67
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า - หอพักกองกิจการนิสิต 2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 เม.ย. 67
รูปภาพแนบ