ประกาศรายชื่อนิสิต กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ (๒-๖) เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 17 ส.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง 4  วันที่ 17 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายเก่า มหาวิทยาลัยบูรพา ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กรอ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 16 ส.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 11 ส.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตที่สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง (1ส.ค.2559-1ส.ค.2560)  วันที่ 9 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2560
ประกวดขับร้องเพลงชิงรางวัล  วันที่ 9 ส.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
งาน part time สำหรับนิสิตประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 9 ส.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 1 ส.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560


ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  วันที่ 15 ส.ค. 2560 - วันที่ 15 ส.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  วันที่ 18 ก.ค. 2560 - วันที่ 18 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - วันที่ 20 มิ.ย. 2561
โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  วันที่ 24 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  วันที่ 18 เม.ย. 2560 - วันที่ 18 เม.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  วันที่ 15 มี.ค. 2560 - วันที่ 15 มี.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันที่ 15 ก.พ. 2560 - วันที่ 21 ก.พ. 2561
การประชุมเพื่อเลือกรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต  วันที่ 17 ม.ค. 2560 - วันที่ 17 ม.ค. 2561

คลิปกิจกรรม