กำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมเกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 23 ก.ค. 2564 - วันที่ 31 ส.ค. 2564
ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  วันที่ 1 ก.ค. 2564 - วันที่ 31 ก.ค. 2564
ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๔- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕)  วันที่ 16 ก.ค. 2564 - วันที่ 10 ส.ค. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  วันที่ 16 ก.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 8 ก.ค. 2564 - วันที่ 16 ส.ค. 2564
แก้ไขคณะ/สาขาวิชาตามบัญชีเอกสารแนบท้ายของประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 8 ก.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  วันที่ 4 ก.ค. 2564 - วันที่ 15 ส.ค. 2564
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 2 ก.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม