ตำแหน่งงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 - วันที่ 30 มิ.ย. 2564
งาน part time เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  วันที่ 9 มิ.ย. 2564 - วันที่ 31 ก.ค. 2564
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.) และลักษณะที่ ๒ (กรอ.) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 19 พ.ค. 2564 - วันที่ 15 ส.ค. 2564
การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  วันที่ 23 มี.ค. 2564 - วันที่ 22 มิ.ย. 2564
ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 16 มี.ค. 2564 - วันที่ 31 ธ.ค. 2565
Buu Job Fair 2021  วันที่ 25 มี.ค. 2564 - วันที่ 26 มิ.ย. 2564
กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และกำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 21 ก.พ. 2564 - วันที่ 19 มิ.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0879/2563 เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับปีการศึกษา 2563  วันที่ 27 ส.ค. 2563 - วันที่ 30 มิ.ย. 2564


ไม่มีข้อมูล
งานpart time สำหรับนิสิต  วันที่ 9 มิ.ย. 2564 - วันที่ 30 มิ.ย. 2564

คลิปกิจกรรม