รับสมัครทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 20 ก.ย. 2560 - วันที่ 12 ต.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 29 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
ผลประโยชน์ประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 19 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
รับสมัครทุนบุญรอดพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 18 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2560
ตำแหน่งงานประจำเดือนกันยายน พศ. 2560  วันที่ 18 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ กรอ. (รหัส ๖๐) ได้สิทธิกู้ยืมเงิน เข้ารับการปฐมนิเทศ และทำสัญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 16 ก.ย. 2560 - วันที่ 31 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 12 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ที่ส่งเอกสารยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมครบถ้วนแล้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 12 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2560


ไม่มีข้อมูล
ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 22 กันยายน 2560)  วันที่ 22 ก.ย. 2560 - วันที่ 6 ต.ค. 2560
ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 11 กันยายน 2560)  วันที่ 11 ก.ย. 2560 - วันที่ 25 ก.ย. 2560
นางสาวพิราภา เซะวิเศษ นิสิตชมรมมุสลิม  วันที่ 1 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
นางสาวมิลานี สว่างแจ้ง นิสิตชมรม Star Dance & Acting  วันที่ 1 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
นางสาวพรรณมณฑ์ คงทรัตน์ นิสิตชมรมพุทธธรรมกรรมฐานฯ  วันที่ 1 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
โครงการ Idea Marketing plan Challenge 2017  วันที่ 30 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2560
นางสาวกมลวรรณ สุนทรพงศ์ นิสิตชมรมรักรักษ์ไทย  วันที่ 30 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ต.ค. 2560
นายกรวิชญ์ รัตน์เยี่ยม นิสิตชมรมมุสลิม  วันที่ 30 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ต.ค. 2560

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  วันที่ 19 ก.ย. 2560 - วันที่ 19 ก.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  วันที่ 15 ส.ค. 2560 - วันที่ 15 ส.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  วันที่ 18 ก.ค. 2560 - วันที่ 18 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - วันที่ 20 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  วันที่ 18 เม.ย. 2560 - วันที่ 18 เม.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  วันที่ 15 มี.ค. 2560 - วันที่ 15 มี.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันที่ 15 ก.พ. 2560 - วันที่ 21 ก.พ. 2561
การประชุมเพื่อเลือกรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต  วันที่ 17 ม.ค. 2560 - วันที่ 17 ม.ค. 2561

คลิปกิจกรรม