ประชาสัมพันธ์โครงการรับทุน "เวอรีน่าตามรอยพ่อสานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  วันที่ 19 ก.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 3 ก.ค. 2560 - วันที่ 31 ก.ค. 2560
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา (และผู้กู้รายใหม่ รหัส ๖๐) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 17 ก.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 7 ก.ค. 2560 - วันที่ 2 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)  วันที่ 5 ก.ค. 2560 - วันที่ 10 ส.ค. 2560
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 23 มิ.ย. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ)  วันที่ 23 มิ.ย. 2560 - วันที่ 31 ก.ค. 2560
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560


ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  วันที่ 18 ก.ค. 2560 - วันที่ 18 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - วันที่ 20 มิ.ย. 2561
โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  วันที่ 24 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  วันที่ 18 เม.ย. 2560 - วันที่ 18 เม.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  วันที่ 15 มี.ค. 2560 - วันที่ 15 มี.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันที่ 15 ก.พ. 2560 - วันที่ 21 ก.พ. 2561
การประชุมเพื่อเลือกรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต  วันที่ 17 ม.ค. 2560 - วันที่ 17 ม.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  วันที่ 17 ม.ค. 2560 - วันที่ 17 ม.ค. 2561

คลิปกิจกรรม