ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด แก่นิสิตในชั้นปีที่ 3-4 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป สาขาวิชาเคมี และการบัญชี ปีการศึกษา 2565  วันที่ 20 ก.ย. 2565 - วันที่ 3 ต.ค. 2565
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานหอพักนิสิต  วันที่ 13 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖)  วันที่ 9 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโท (ฉบับที่ ๔)  วันที่ 9 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
ตำแหน่งงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  วันที่ 1 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อนิสิตได้สิทธิ์กู้ยืม ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  วันที่ 2 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
ทุนการศึกษามูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ปีการศึกษา 2565  วันที่ 25 ก.ค. 2565 - วันที่ 7 ต.ค. 2565
ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ 11 เม.ย. 2565 - วันที่ 27 ต.ค. 2566


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
รับสมัครนิสิตคุมสอบ  วันที่ 22 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
รับสมัครนิสิตทำงาน part-time ตำแหน่งพนักงานเรียงสินค้า  วันที่ 19 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
รับสมัครนิสิตทำงาน Part-time (เดือนก.ย.65)  วันที่ 1 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565

คลิปกิจกรรม