กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และกำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 21 ก.พ. 2564 - วันที่ 19 มิ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 17 ก.พ. 2564 - วันที่ 2 มี.ค. 2564
ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  วันที่ 9 ก.พ. 2564 - วันที่ 25 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อนิสิตขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ 1)  วันที่ 8 ก.พ. 2564 - วันที่ 30 เม.ย. 2564
ตำแหน่งงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  วันที่ 1 ก.พ. 2564 - วันที่ 28 ก.พ. 2564
การขอรับเงินคืนค่าหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  วันที่ 3 ก.พ. 2564 - วันที่ 28 ก.พ. 2564
รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 1 ก.พ. 2564 - วันที่ 5 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรม องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 8 ม.ค. 2564 - วันที่ 28 ก.พ. 2564


ไม่มีข้อมูล
รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ (พนักงานร้านกาแฟ)  วันที่ 26 ม.ค. 2564 - วันที่ 28 ก.พ. 2564
รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ  วันที่ 25 ม.ค. 2564 - วันที่ 28 ก.พ. 2564

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๓  วันที่ 22 ธ.ค. 2563 - วันที่ 22 ธ.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๓  วันที่ 20 ต.ค. 2563 - วันที่ 20 ต.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓  วันที่ 19 ส.ค. 2563 - วันที่ 19 ส.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๓  วันที่ 16 ก.ย. 2563 - วันที่ 16 ก.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๓  วันที่ 15 ก.ค. 2563 - วันที่ 15 ก.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 - วันที่ 10 มิ.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓  วันที่ 15 เม.ย. 2563 - วันที่ 15 เม.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓  วันที่ 19 พ.ค. 2563 - วันที่ 19 พ.ค. 2564

คลิปกิจกรรม