ประกาศรายชื่อนิสิตจองหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567  วันที่ 21 พ.ค. 2567 - วันที่ 30 มิ.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อที่นอน จำนวน ๓๐๐ ผืน  วันที่ 17 พ.ค. 2567 - วันที่ 17 มิ.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน ๘๐๐ ตัว  วันที่ 17 พ.ค. 2567 - วันที่ 17 มิ.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน ๑๖๐ ตู้  วันที่ 17 พ.ค. 2567 - วันที่ 17 มิ.ย. 2567
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย–หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2567  วันที่ 16 พ.ค. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 1 พ.ค. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 1 พ.ค. 2567 - วันที่ 31 พ.ค. 2567
ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำ หอพักเทา-ทอง ๑ ๒ และ ๓ จำนวน ๑ งาน  วันที่ 29 เม.ย. 2567 - วันที่ 30 พ.ค. 2567


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม