กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต(ฉบับที่ ๒)

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต(ฉบับที่ ๒)
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต(ฉบับที่ ๒)
URL
ผู้ประกาศ นายแมน แสงอุทัย     วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:50
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต (ฉบับที่ ๒)