กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย
URL
ผู้ประกาศ นายแมน แสงอุทัย     วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00
เอกสารแนบ    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย
   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงเฉพาะราย