กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติการยืมพัสดุของกองกิจการนิสิต

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติการยืมพัสดุของกองกิจการนิสิต
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติการยืมพัสดุของกองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต     วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 15:55
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติการยืมพัสดุของกองกิจการนิสิต