กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต (ฉบับที่ ๒)

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต (ฉบับที่ ๒)
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต (ฉบับที่ ๒)
URL
ผู้ประกาศ นายแมน แสงอุทัย     วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 16:46
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต (ฉบับที่ ๒)