กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00
     งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:59
     การจัดสรรเงินค่าบำรุงกีฬาที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:42
     การจัดสรรเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:41
     งบประมาณค่าบำรุงกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:39
     งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:38
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09:02
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00
     เรื่อง นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10:58
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 15:02
     แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมของหน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา (องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต และชมรมกิจกรรม) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19      วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 14:08
     ประกาศเจตนารมณ์ "การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ "      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:47
     งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:18
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 15:48
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกีฬาที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 11:15
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่คณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 11:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง งบประมาณค่าบำรุงกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16:03
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๓/๒๕๖๔ เรื่อง งบประมาณค่าบํารุงกิจกรรม ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 15:42
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การบันทึกและการออกใบรับรองกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐      วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:13
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 12:02
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14:06
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14:04
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14:01
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13:59
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13:42
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรมนิสิต หน่วยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต และชมรมกิจกรรม)      วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13:36
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 12:16
     ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๒๙๙/๒๕๖๓ เกี่ยวกับการเลื่อนจัดกิจกรรมของหน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 17:59
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมของหน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13:15
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:15
     การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต เพื่อการจัดกิจกรรม (ฉบับที่ ๑)      วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:15
     การจัดสรรเงินค่าบำรุงกีฬาที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:45
     การจัดสรรเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:42
     งบประมาณค่าบำรุงกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:33
     งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:29
     งดจัดกิจกรรมของหน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16:45
     การขออนุญาตจัดกิจกรรมนิสิต หน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16:42
     การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต เพื่อการจัดกิจกรรม      วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16:38
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการกิจกรรมนิสิต      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09:57
     ระเบียบว่าด้วยเรื่องค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬา      วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:46
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 16:46
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชมรมกิจกรรม (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:58
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กลุ่มนิสิต (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:56
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต(ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:50
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิตเพื่อการจัดกิจกรรมของนิสิต      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:27
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย      วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิตนอกสถานศึกษา      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:14
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:09
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติการยืมพัสดุของกองกิจการนิสิต      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 15:55
     มาตราการการพานิสิตไปนอกสถานศึกษา      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:08
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิต และการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชมรม      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:52