กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     ประกาศงดจัดกิจกรรมก่อนสอบ      วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13:25
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จัดตั้งและต่ออายุกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)      วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13:42
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค      วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10:49
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬาส่วนคณะ ปี ๒๕๖๐      วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15:16
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬา ปี ๒๕๖๐      วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15:13
     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนิสิต ปี ๒๕๖๐      วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:50
     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานิสิต ปี ๒๕๖๐      วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:50
     คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิสิต ปี ๒๕๖๐      วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:45
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานิสิต ปี ๒๕๖๐      วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:43
     คำสั่งแต่งตั้งสมาชิกสภานิสิต ปี ๒๕๖๐      วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:38
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ปี ๒๕๖๐      วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:37
     ประกาศ นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:21
     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:07
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ๒๕๖๐      วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09:30
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรม      วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:55
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและกีฬา      วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:49
     ระเบียบว่าด้วยเรื่องค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬา      วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:46
     คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗)      วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 09:26
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 16:46
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชมรมกิจกรรม (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:58
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กลุ่มนิสิต (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:56
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต(ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:50
     ประกาศการขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:39
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิตเพื่อการจัดกิจกรรมของนิสิต      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:27
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย      วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิตนอกสถานศึกษา      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:14
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:09
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:03
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติการยืมพัสดุของกองกิจการนิสิต      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 15:55
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:08
     มาตราการการพานิสิตไปนอกสถานศึกษา      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:08
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิต และการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชมรม      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:52