กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     งดการจัดกิจกรรมก่อนสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13:28
     งดการจัดกิจกรรมก่อนสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13:27
     การจัดสรรเงินค่าบำรุงกีฬาที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10:32
     การจัดสรรเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10:30
     การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14:34
     การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกีฬาที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14:33
     นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:26
     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:23
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 16:22
     ประกาศงบประมาณค่าบำรุงกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14:54
     ประกาศงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14:53
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ฯ      วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:38
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งดจัดกิจกรรมก่อนสอบ      วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการกิจกรรมนิสิต      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09:57
     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:44
     คำสั่งแต่งตั้งสมาชิกสภานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:41
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:33
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรม      วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:55
     ระเบียบว่าด้วยเรื่องค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬา      วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:46
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 16:46
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชมรมกิจกรรม (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:58
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กลุ่มนิสิต (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:56
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต(ฉบับที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14:50
     ประกาศการขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:39
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิตเพื่อการจัดกิจกรรมของนิสิต      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:27
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย      วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิตนอกสถานศึกษา      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:14
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:09
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:03
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติการยืมพัสดุของกองกิจการนิสิต      วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 15:55
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:08
     มาตราการการพานิสิตไปนอกสถานศึกษา      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:08
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิต และการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:07
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:57
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชมรม      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:52