กิจกรรมนิสิต »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » แบบฟอร์มการจัดตั้ง/ต่ออายุชมรมกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อแบบฟอร์ม  แบบฟอร์มการจัดตั้ง/ต่ออายุชมรมกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด แบบฟอร์มการจัดตั้ง/ต่ออายุชมรมกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13:22
เอกสารแนบ    แบบฟอร์ม นโยบายและวัตถุประสงค์ของชมรมกิจกรรม
   แบบฟอร์ม โครงการในช่วงปีที่ผ่านมาของชมรม (กรณีต่ออายุชมรม)
   แบบฟอร์ม ขอจดทะเบียนจัดตั้ง/ต่ออายุชมรมกิจกรรม
   แบบฟอร์ม คำยินยอมและความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกิจกรรม
   ข้อตกลง ชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
   แบบฟอร์ม เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม
   บัญชีรายชื่อสมาชิกชมรมกิจกรรม