กิจกรรมนิสิต »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » เอกสารการจัดโครงการกิจกรรม

ชื่อแบบฟอร์ม  เอกสารการจัดโครงการกิจกรรม
รายละเอียด เอกสารการจัดโครงการกิจกรรม
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 14:12
เอกสารแนบ    ๕. หนังสือเชิญเป็นประธานเปิดโครงการ
   ๔. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
   ๘. แบบฟอร์มขอใช้ห้องและสถานที่
   ๑๑. แบบฟอร์มรายงานประเมินผลการจัดโครงการกิจกรรม หน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
   ๖. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือในโครงการ/กิจกรรม
   ๑. แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรม
   ๙. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถมหาวิทยาลัย
   ๒. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
   ๓. แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้แนบประกอบการขออนุญาตจัดกิจกรรม
   ๗. แบบฟอร์มยืมพัสดุ
   ๑๐. หนังสือขอความอนุเคราะห์หนังสือราชการ
   เอกสารที่ใช้แนบประกอบการขออนุญาตจัดกิจกรรม