การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 22:17
เอกสารแนบ    เอกสารแนบระเบียบการประชุม ข้อ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มิ.ย. 60
   เอกสารแนบระเบียบการประชุม ข้อ ๓.๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มิ.ย. 60
   เอกสารแนบระเบียบการประชุม ข้อ ๑.๑.๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มิ.ย. 60
   ระเบียบวาระการประชุม หน้า ๒๑ - ๔๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มิ.ย. 60
   ระเบียบวาระการประชุม หน้า ๔๑ - ๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มิ.ย. 60
   ระเบียบวาระการประชุม หน้า ๑ - ๒๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มิ.ย. 60
รูปภาพแนบ