ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรม องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรม องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรม องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15:47
เอกสารแนบ    ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินทุนกิจกรรม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการรับเงินโอน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   ใบสำคัญรับเงินทุนกิจกรรม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   เอกสารที่นิสิตจะต้องจัดเตรียมเพื่อรับทุน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรมฯ ฉบับที่ ๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   แบบเสนอชื่อนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษานักกิจกรรม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ธ.ค. 63
   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรมฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ธ.ค. 63
รูปภาพแนบ