การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
URL การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒
ผู้ประกาศ มานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10:02
เอกสารแนบ    แบบแจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มี.ค. 62
   หนังสือเชิญประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มี.ค. 62
รูปภาพแนบ