การขอผ่อนผันการเรียกพลปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อประชาสัมพันธ์  การขอผ่อนผันการเรียกพลปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียด ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตชายที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปได้ทราบและปฏิบัติตามประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
URL
ผู้ประกาศ ปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์     วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14:44
เอกสารแนบ    การขอผ่อนผันการเรียกพลปีการศึกษา 2561   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 ก.ย. 61
รูปภาพแนบ