กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » แบบ (อบ.๐๑) คำร้องขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต

ชื่อแบบฟอร์ม  แบบ (อบ.๐๑) คำร้องขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต
รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบ (อบ.๐๑) คำร้องขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต
โดยนิสิตที่ได้รับผลกระทบตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ในข้อ ๕ ให้นิสิตยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือภายใน ๔๕ วันนับจากวันที่เกิดผลกระทบผ่านส่วนงานที่นิสิตสังกัด โดยนิสิตที่ได้รับผลกระทบกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานให้ครบและนำส่งเอกสารยังส่วนงานที่นิสิตสังกัดเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14:51
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓
   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)
   แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ
   แบบ (อบ.๐๑) คำร้องขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต