การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ให้นิสิตดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ
2. แนบเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนฯ
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ไม่หมดอายุ (ถ่ายเฉพาะหน้าบัตร)
2.2 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิต ประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน
ถ่ายเอกสารข้อ 2.1 และ 2.2 ให้อยู่หน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรอกข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน
4. ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
หรือส่งผ่านไปรษณีย์ ได้ทุกบริษัทขนส่ง มาที่สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
***กำหนดการยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น
หากพ้นกำหนดการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
URL https://bit.ly/ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืน
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:04
เอกสารแนบ    หอพักเทา-ทอง 4 - นิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 ธ.ค. 64
   หอพักเทา-ทอง 3 - นิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 ธ.ค. 64
   หอพักกองกิจการนิสิต 2 - นิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 ธ.ค. 64
   หอพักกองกิจการนิสิต 1 - นิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 ธ.ค. 64
   หอพักเทา-ทอง 1 - นิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 ธ.ค. 64
   ใบติดหน้าซองเอกสารการรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น2564 สำหรับส่งไปรษณีย์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 พ.ย. 64
   ตัวอย่างเอกสารที่นิสิตต้องส่ง   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 พ.ย. 64
   แบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 พ.ย. 64
   ประกาศฯ การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 พ.ย. 64
รูปภาพแนบ