โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ "อมฤตคีตา ตักสิลานคร”

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ "อมฤตคีตา ตักสิลานคร”
รายละเอียด โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ "อมฤตคีตา ตักสิลานคร” ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านดนตรีไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 13:33
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ