การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 18:14
เอกสารแนบ    แบบแจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 18 เม.ย. 61
   หนังสือเชิญประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 18 เม.ย. 61
รูปภาพแนบ