ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
รายละเอียด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตเมื่อคราววันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้มีมติให้คณะกรรมการฯ ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต (ห้อง ๒๑๘) ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 13:25
เอกสารแนบ    เอกสารประกอบการประชุม(เอกสารประกอบวาระที่ ๑.๒)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 ก.พ. 57
   เอกสารประกอบการประชุม(ระเบียบวาระประชุม)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 ก.พ. 57
   เอกสารประกอบการประชุม(เอกสารประกอบวาระที่ ๑.๑)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 ก.พ. 57
   เอกสารประกอบการประชุม(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 ก.พ. 57
   เอกสารประกอบการประชุม(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 ก.พ. 57
รูปภาพแนบ