การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 18:27
เอกสารแนบ    เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ (เพิ่มเติม)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 มี.ค. 61
   ระเบียบวาระประชุม ส่วนที่ ๓   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 มี.ค. 61
   ระเบียบวาระประชุม ส่วนที่ ๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 มี.ค. 61
   ระเบียบวาระประชุม ส่วนที่ ๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 มี.ค. 61
รูปภาพแนบ