กำหนดยื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี 2560 (ครั้งสุดท้าย)

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดยื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี 2560 (ครั้งสุดท้าย)
รายละเอียด กำหนดให้นิสิตชายยื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2560 (ครั้งสุดท้าย)
ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองกิจการนิสิต ชั้น 2 ห้อง 212 เวลา 08.30 - 16.30 น.
โดยเข้าบันทึกข้อมูลในระบบ http://affairs.buu.ac.th และเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ปริ๊นท์เอกสารแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ จากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนา สด.9 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนา สด.35 จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาบัตรนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ฉบับจริง 1 ฉบับ ฉบับสำเนา 1 ฉบับ)
*** รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:39
เอกสารแนบ    1519025655_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 ก.พ. 61
รูปภาพแนบ