การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL https://drive.google.com/open?id=1peNCoZq6Q6QQxquGcIQGBMxNpZR4SVlh
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:07
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ