เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ชื่อประชาสัมพันธ์  เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
รายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.(สำหรับนิสิตที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๖๙ ม.บูรพา)
ให้ตรวจสอบรายชื่อตาม“ลำดับที่” และไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถข้างหอประชุมธำรง บัวศรี
(ฝั่งอาคารคณะวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑ ในวันและเวลาราชการ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 09:36
เอกสารแนบ    บ้านเลขที่ 169/444 ลำดับที่ 1 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/411 ลำดับที่ 1-8 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/434 ลำดับที่ 1-4 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/433 ลำดับที่ 25-45 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/433 ลำดับที่ 1-24 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/430 ลำดับที่ 1-36   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/431 ลำดับที่ 1-16 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/432 ลำดับที่ 1-48 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/429 ลำดับที่ 1-36 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/429 ลำดับที่ 36-67 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/428 ลำดับที่ 1-6 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/427 ลำดับที่ 1-24 (ชาย) หอพัก 14   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/427 ลำดับที่ 25-48 (ชาย) หอพัก 14   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/425 ลำดับที่ 1-28   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/424 ลำดับที่ 1-35 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/426 ลำดับที่ 1-41 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/422 ลำดับที่ 31-61 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/423 ลำดับที่ 1-16 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/422 ลำดับที่ 1-30 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/419 ลำดับที่ 1-28 (ชาย)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/421 ลำดับที่ 1-10 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/420 ลำดับที่ 1-13 (ชาย)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/411 ลำดับที่ 1-8 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/417 ลำดับที่ 1-40 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/418 ลำดับที่ 1-13 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/416 ลำดับที่ 19-40 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/416 ลำดับที่ 1-18 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/415 ลำดับที่ 1-11 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/414 ลำดับที่ 1-23 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/413 ลำดับที่ 1-25 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/410 ลำดับที่ 1-24 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/412 ลำดับที่ 1-9 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/404 ลำดับที่ 1-17 (หญิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/400 ลำดับที่ 1-102   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/403 ลำดับที่ 1-18   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/402 ลำดับที่ 1-31   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/400 ลำดับที่ 151-195   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/400 ลำดับที่ 103-150   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ม.ค. 57
   บ้านเลขที่ 169/401 ลำดับที่ 1-23   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ม.ค. 57
รูปภาพแนบ