การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต (ห้อง ๒๑๘) ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL แบบกรอกข้อมูล เรื่องแจ้งเพื่อทราบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:56
เอกสารแนบ    ระเบียบวาระการประชุม (ส่วนที่ ๒)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 พ.ย. 60
   เอกสารแนบเพิ่มเติมวาระ แจ้งเพื่อทราบ ข้อ ๑.๑.๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 พ.ย. 60
   ระเบียบวาระการประชุม (ส่วนที่ ๑)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 พ.ย. 60
   แบบแจ้งเพื่อทราบระหว่างประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 พ.ย. 60
   สำเนาหนังสือเชิญประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 พ.ย. 60
รูปภาพแนบ