กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓
และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑. หอพักเทา-ทอง ๓ วันที่ ๒๑ , ๒๒ พ.ย. 60
๒. หอพักเทา-ทอง ๔ วันที่ ๒๓ , ๒๔ พ.ย. 60
๓. หอพักเทา-ทอง ๒ วันที่ ๒๗ , ๒๘ พ.ย. 60
๔. หอพัก ๕๐ปีเทา-ทอง วันที่ ๒๙ , ๓๐ พ.ย. 60

นิสิตพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/login
พร้อมนำเงินสดไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ภายในวันที่กำหนดการ

นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลาทำงานปกติ ได้ที่
๑. สำนักงานหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
๒. สำนักงานหอพักเทา-ทอง ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
๓. สำนักงานหอพักเทา-ทอง ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๑
๔. สำนักงานหอพักเทา-ทอง ๔ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘
๕. ฝ่ายการเงินและบัญชี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09:24
เอกสารแนบ    1508898406_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 25 ต.ค. 60
รูปภาพแนบ