การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 22:22
เอกสารแนบ    เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ต.ค. 60
   เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ต.ค. 60
   เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ต.ค. 60
   ระเบียบวาระการประชุมฯ ส่วนที่ ๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ต.ค. 60
   ระเบียบวาระการประชุมฯ ส่วนที่ ๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ต.ค. 60
รูปภาพแนบ