การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 17:04
เอกสารแนบ    ระเบียบวาระการประชุม ส่วนที่ ๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 ก.ย. 60
   ระเบียบวาระการประชุม ส่วนที่ ๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 ก.ย. 60
   หนังสือเชิญประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 ก.ย. 60
รูปภาพแนบ